Toelichting op de Vereniging HvHH

 


Toelichting op de Vereniging HvHH -Hof van Heden Hoogvliet-

In de Hof van Heden Hoogvliet (HvHH) zijn een drietal verenigingen actief. Passend bij de doelstelling van onze Hof, goede onderlinge contacten; saamhorigheid. wordt er steeds gezocht naar vormen van samenwerking binnen de drie verenigingen!! Op deze webpagina gaan we wat uitgebreider in op de samenwerking binnen de drie verenigingen.

Samen kleuren we de Hof in!
In onze gekleurde buurt wonen huurders en kopers [eigenaars] door elkaar heen. Om beide partijen volop de mogelijkheid te bieden volwaardig mee te doen bij het “inkleuren” van onze Hof is de bewonersvereniging HvHH opgericht. Dankzij deze verenigingsvorm zijn alle huishoudens in onze woonbuurt, dus zowel de huurders als de kopers, lid van de Vereniging HvHH; zij hebben daardoor gelijke rechten en plichten!

Als Hofbewoners hebben we met elkaar een gezamenlijke zorg op een breed terrein!
Wij als Hofbewoners dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed beheer en de zorg voor een goed onderhoud van het middengebied, bestaande uit de Hoftuin met de beplanting, speelwerktuigen, een hemelwaterafvoersysteem met een wadi, de bestrating, lantarenpalen, hagen en twee fietsenstallingen. Tevens hebben wij de zorg voor het Aquarium dat we huren van Vestia. Bovendien organiseren wij allerlei activiteiten voor de Hofbewoners, ook een doelstelling van de Hof: de zorg voor onderlinge contactmogelijkheden!

In onze woonbuurt zijn er nog twee andere verenigingen actief!
Voor het beheer en het onderhoud van het appartementsgebouw is het juridisch niet mogelijk een bewonersvereniging op te richten! Dit geldt ook voor het beheer en het onderhoud van de parkeerplaatsen! Wettelijk is een Vereniging van Eigenaars [VvE] noodzakelijk. Er is een VvE appartementen en een VvE parkeerplaatsen.

Huurders vormen in zo’n vereniging geen formele partij. Vestia wel als grooteigenaar van de huurwoningen/appartementen in onze Hof.

Samenwerking; daar waar het kan.
Inmiddels hebben de Vereniging HvHH en de VvE parkeerplaatsen een goed contact opgebouwd. Beide verenigingen beheren op hun eigen terrein stukken bestrating, lantarenpalen, een hemelwaterafvoersysteem, alsmede hagen, bomen en andere groenvoorzieningen. In dit kader is het handig als tal van jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden collectief in één beheer uitgevoerd worden. Het werk kan in eigen beheer gedaan worden of worden aanbesteed. Besloten is dat de bewonersvereniging een deel van het beheer van de VvE overneemt en zorg draagt dat er regulier onderhoud plaatsvindt. Jaarlijks wordt hiertoe een afgesproken vergoeding overgemaakt naar de bewonersvereniging.

Natuurlijk zoeken we in de Hof naar nog meer vormen van samenwerking!
Onze Hof biedt mogelijkheden voor onderlinge contacten met als motto “Kennen en gekend worden; geen anonimiteit”! Regelmatig worden er oproepen geplaatst op het prikbord of in een e-mail om deel te nemen aan allerlei soorten activiteiten. Via dat informele circuit kom je dan vast ook wel het een en ander te weten van Hoofse zaken. Dit geschiedt ook via formele contacten: gebruikelijk is in onze Hof dat voor een ledenvergadering van een VvE ook de betreffende huurders uitgenodigd worden. Als huurder geraak je op de hoogte van wat er speelt in de VvE en je krijgt tevens de kans je gedachten en ideeën naar voren te brengen. Stemrecht hebben de huurders niet; dat heeft Vestia! Maar…… huurders kunnen wel de eigenaars ondersteunen met woord en daad. We zijn toch buren en gebaat bij een deugdelijk onderhoud!